Loading

ޝާމިލުއަޑަކީ ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިބަހުން ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަންސައެކެވެ.

ޝާމިލުއަޑު ފީޗަރސް

ޝާމިލުއަޑުން ލިބެން ހުންނަ ފީޗަރސްތަކުގެ ތެރޭގައި

އޮފްލައިން ސަޕޯޓް

އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންނުވޭ

ރިއަލްޓައިމް ވޮއިސް ޖެނެރޭޝަން

ވަގުތުން ވަގުތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ކިޔާލަދޭ

ގޫގުލް ޓޯކްބެކްގައި މަސައްކަތްކުރޭ (BETA)

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި އެކްސެސިބިލިޓީ މޯޑުގައި ދިވެހި ލިޔުންތައް ކިޔުމަށް ޝާމިލުއަޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ

އެޖަސްޓެބަލް މެމަރީ ޔޫސޭޖް

ފޯނުގެ މެމޮރީއާއި އެކަށީގެންވާވަރަށް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެމޮރީ ޔޫސޭޖް ބަދަލުކޮށްލެވޭ

ދިވެހި އަދި އިނގެރޭސި ބަސް ސަޕޯޓް

އެކްސެސިބިލިޓީ މޯޑުގައި ދެބަހުން ލިޔެފައިހުންނަ ލިޔުންތަށް ކިޔުމުގައި އިނގިރޭސި ބަހަށް އިނގިރޭސި އަޑު އަދި ދިވެހި ބަހަށް ޝާމިލުއަޑު ބޭނުންކުރޭ

ކޮމްޕިއުޓަރުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭ

ޝާމިލު އަޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޝާމިލުއަޑު ސޮފްޓްވެއަރ ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރަށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށްފަހު، ލިޔުން ކޮޕީ-ޕޭސްޓް ކޮށްގެން ޝާމިލުއަޑު އެޕްލިކޭޝަންއިން ކިޔައިދޭ. އަދި މީގެއިތުރުން "NVDA" ޕްލަގިން ބޭނުންކޮށްގެން "NVDA-Reader" އާއެކު އެކްސެސިބިލިޓީ މޯޑުގައި ދިވެހިކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ޑައުންލޯޑު

ޝާމިލުއަޑު ޑައުންލޯޑު ކުރަށްވަން ލިބޭނެ ޕްލެޓްފޯމްތަށް

ޕާޓްނަރުން

ޝާމިލުއަޑު މަންސަ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަކީ:

Ministry of
Education
Department of
Inclusive Education